Οι εξετάσεις στην Αραβική Γλώσσα διεξάγονται από τον Ιούνιο του 2009 από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου.

Για την Αραβική Γλώσσα, δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πτυχία που αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκο Πλαίσιο, αλλά υπάρχει αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Αραβομάθειας το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα.

Οι σπουδαστές μας ωστόσο, μπορούν να επιλέξουν στο κέντρο μας κάποιον από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων τα κριτήρια των οποίων αντιστοιχούν με εκείνα του CEFR

Εξεταστικοί φορείς Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 1 Χρόνος
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου
Β1 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 2 Χρόνια
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου
Β2 Cetrificate of the Arabic language Experienced Level B2 University of Nablus 3 Χρόνια
C1 Certificate of the Arabic language Advanced Level C1 University of Nablus 4 Xρόνια
C2 Certificate of the Arabic language Proficient Level C2 University of Nablus 5 Xρόνια