Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μια εξέταση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της γλώσσας να εκτιμήσει σωστά και αντικειμενικά το επίπεδο των γνώσεών του. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποδεικνύουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια Περίοδος προετοιμασίας
Β1 PET CAMBRIDGE (από αρχάριο επίπεδο)
3 χρόνια
LEVEL B1 ESB
PTE LEVEL 2 PEARSON
Επίπεδο B1 KPG (ΥΠΕΠΘ)
LanguageCert B1 PEOPLECERT
BCCE HAU 2 χρόνια
TOEIC ETS(405-500)
BEC PRELIMINARY CAMBRIDGE
BULATS CAMBRIDGE(40-59)
CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
B2 FCE CAMBRIDGE (από αρχάριο επίπεδο)
4 χρόνια
LEVEL 1 ESB
PTE LEVEL 3 EDEXCEL
Επίπεδο B2 KPG (ΥΠΕΠΘ)
LanguageCert B2 PEOPLECERT
ECCE HAU
NOCN level 1 ExamsEsol
MSU- CELC DEREE
LRN Level 1 ESOLNET Hellas
GA Level 1 Gatehouse awards
TIE B2 Gatehouse awards 200 διδακτικές ώρες
TOEIC ETS (505-780)
BEC VANTAGE CAMBRIDGE (160-179)
BULATS CAMBRIDGE (60-74)
IELTS CAMBRIDGE (5.5-6.5)
C1 CAE CAMBRIDGE (από αρχάριο επίπεδο)
5 χρόνια
LEVEL 2 ESB
PTE LEVEL 4 PEARSON
Επίπεδο Γ1 KPG (ΥΠΕΠΘ)
LanguageCert C1 PEOPLECERT
ALCE HAU
NOCN Level 2 ExamsEsol
LRN Level 2 ESOLNET Hellas
GA Level 2 Gatehouse awards
TIE C1 Gatehouse awards 300 διδακτικές ώρες
TOEIC ETS (785-900)
BEC HIGHER CAMBRIDGE (180-199)
BULATS CAMBRIDGE (75-89)
IELTS CAMBRIDGE (7.0-8.0)
C2 CPE CAMBRIDGE (από αρχάριο επίπεδο)
6 χρόνια
ECPE HAU
LEVEL 3 ESB
PTE LEVEL 5 PEARSON
LanguageCert C2 PEOPLECERT
LEVEL Γ2 KPG
MSU-CELP DEREE
NOCN Level 3 ExamsEsol
LRN Level 3 ESOLNET Hellas
GA Level 3 Gatehouse awards
TIE C2 Gatehouse awards 350 διδακτικές ώρες
BEC HIGHER CAMBRIDGE (200-210)
BULATS CAMBRIDGE (90-100)
IELTS CAMBRIDGE (8.5+)