Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μια εξέταση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της γλώσσας να εκτιμήσει σωστά και αντικειμενικά το επίπεδο των γνώσεών του. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποδεικνύουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
Pre-Α1 Start Deutch 1 PALSO (LAAS) 1 χρόνος
Α1 Fit 1 Goethe- Institut 1-2 χρόνια
Α2 Fit 2 Goethe- Institut 2 χρόνια
Β1 Zertifikat B1 Goethe Institut 3 χρόνια
K.P.G B1 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
Β2 Goethe-Zertifikat B2 Goethe Institut 4 χρόνια
Zertifikat deutch fur den beruf Goethe Institut
OESD Ζertifikat B2 Ινστιτούτο OESD Ελάδας
K.P.G B2 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
C1 Goethe- Zertifikat C1 Goethe Institut 5 χρόνια
OESD Ζertifikat C1 Ινστιτούτο OESD Ελάδας
K.P.G Γ1 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
C2 Goethe- Zertifikat C2 Goethe Institut 6 χρόνια
OESD Ζertifikat C2 Ινστιτούτο OESD Ελάδας
Kleines deutches sprachdiplom (KDS) Παν/μιο Ludwig- Maximilian του Μονάχου
Grosses deutches sprachdiplom (GDS) Παν/μιο Ludwig- Maximilian του Μονάχου
K.P.G Γ2 Eλληνικό Υπ.Παιδείας