Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μια εξέταση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της γλώσσας να εκτιμήσει σωστά και αντικειμενικά το επίπεδο των γνώσεών του. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποδεικνύουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 ELEMENTARE CELI 1 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 1 χρόνος
B1 INTERMEDIO CELI 2 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 2 χρόνια
K.P.G Β1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
B2 MEDIO CELI 3 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 3 χρόνια
K.P.G Β2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
Diploma di lingua Italiana Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
C1 AVANZAΤO CELI 4 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 4 χρόνια
Diploma Avanzato di Lingua Italiana Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθήνας
K.P.G Γ1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
C2 SUPERIORE CELI 5 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 5 χρόνια
K.P.G. Γ2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
Superiore di Lingua e cultura Italiana Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών