Ταχύρρυθμα

Με τα τμήματα αυτά παρέχεται η δυνατότητα να συμπτυχθούν οι δύο τάξεις σε ένα σχολικό έτος με περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα.

Τμήματα Ενηλίκων

Από 4 έως 9 ΜΗΝΕΣ ανάλογα με το αρχικό σας επίπεδο για την ΑΠΟΚΤΗΣΗ του LOWER ή του PROFICIENCY

Τμήματα Παιδικά

A1-A2 5.5 ώρες/εβδομάδα (*42 εβδομάδες) Σύνολο 231 διδακτικές ώρες
A2-B1 5.5 ώρες/εβδομάδα (*42 εβδομάδες) Σύνολο 231 διδακτικές ώρες

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται Σεπτεμβριο και Μάιο.